Menu
Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de klanten die beroep doen op Bene-events, Ruiten 14 te 2300 Turnhout, BTW-BE-0807.191.339. Deze voorwaarden hebben voorrang op ieders andere algemene voorwaarden. Door het feit van de bestelling aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden.

  2. Het aantal gereserveerde personen zal gefactureerd worden. Er wordt geen rekening gehouden met afwezige deelnemers. Indien er meer deelnemers zijn dan doorgegeven, zal een meerprijs worden aangerekend.

  3. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

  4. Reserveringen of offertes zijn pas bindend voor Bene-events na ontvangst van het voorschot, tenzij er geen voorschot werd bedongen. In dat geval is de reservering of offerte pas bindend voor Bene-events na ondertekening van de offerte door de klant.

  5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

  6. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek.

  7. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.

  8. Betaling kan uitsluitend gebeuren op het bankrekeningnummer van Bene-events, zoals aangegeven op de factuur.

  9. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd startend vanaf factuurdatum ten belope van 1,5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met minimum van 50 euro) als schadebeding.

  10. Bene-events is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor kwetsuren, letsels of gebeurlijke ongevallen opgelopen tijdens onze events.